HemInsights
Ordlista för Marketing Automation

Ordlista för Marketing Automation

Anton Nordström
Nov 2020
Anton Nordström
Ordbok|Ordlista marketing automation bok

Vår ordlista för Marketing Automation

Inom marknadsföringsområdet används väldigt många ord och förkortningar och det är inte helt lätt att hänga med i vad de alla betyder. För att göra det enklare har vi satt ihop en ordlista med vanligt förekommande ord och begrepp när man pratar om Marketing Automation.

ABM Account Based Marketing

ABM eller Account Based Marketing är en marknadsföringsstrategi som syftar till att rikta sin kommunikation mot ett specifikt bolag och dennes beslutsfattare.

Tanken är att detta möjliggöra för högre personifiering och relevans för detta specifika bolaget. En vanlig metodik inkluderad i ABM är retargeting som bygger på IP-targeting som du kan läsa mer om längre ner.

API Application Programming Interface

API:er är en serie regler för datorprogrammering, som gör det möjligt för en applikation att utbyta information med en tjänst (hämta och/eller lämna) och använda informationen i antingen sin egen applikation eller i sitt analysarbete.

Ett API kontaktar din applikation och hämtar exakt den information som du vill använda i din egen mjukvara.

BI Business Intelligence

Business intelligence, förkortat BI, (även kallat beslutstöd eller beslutsstödssystem) är ett samlingsbegrepp för färdigheter, tekniker, applikationer, processer och metoder för organisationer att bättre förstå sin verksamhet.

Grovt kan området indelas i informationshanteringssystem respektive analytiska processer.

BI samlar in, strukturera, analysera och visualisera information från verksamheten med syftet att stödja beslutsfattande, och ett BI-system kan även således kallas för ett beslutsstödsystem.

BI som informationshanteringssystem omfattar områden som business performance management, corporate performance management, enterprise performance management, operational performance management och yield management.

CDP Customer Data Platform

Kundinformationssystem är en central plats för all typ av kundinformation som ger en enhetlig bild av kunden insamlat från alla olika system inom en verksamhet.

Till skillnad från CRM så handlar en CDP enbart om datat och inte relationsinformation eller säljinformation; utan en CDP hanterar data och hämtar och lämnar kundinformation till andra system.

Syftet är att ha en central plats för sin kundinformation för kontroll, säkerhet och för att säkerställa att man har samma information i alla sina interna system.

En CDP har ofta bra funktioner för att kunna segmentera och analysera datat vilket kan skapa bättre kundinsikter samt mer kvalitativ kommunikation till smalare kundgrupper.

Du kan läsa mer om CDP här.

CEM Customer Engagement Management

Customer Engagement i sig syftar en kunds känslomässiga, kognitiva och beteendemässiga engagemang till ett varumärke eller företag. Detta engagemang kan stärkas eller stjälpas vid varje interaktion (se 'touchpoints') med företaget eller dess representanter.

Management kommer in i bilden när man utifrån den här förståelsen försöker fostra detta engagemang via sin marknadsföring och andra intiativ.

Churn rate

Den andel kunder eller leads (som är inlagda i ett företags system) som man förlorar under en period. Uttryckt i % av det totala antalet kunder eller leads.

CLV

Customer lifetime value (CLV) är värdet i pengar som en kund representerar över sin tid som kund hos ett företag.

Content Marketing

Att med hög kvalitet, relevant och informationsrikt innehåll kommunicera med dina tilltänkta och befintliga kunder.

CPA

Cost per acquisition är den kostnad för att få in en kund som kan associeras med marknadsförings- och försäljningsinitiativ.

Kan även syfta på en annonsmodell där annonsören betalar för varje tillägnad kund.

CPL

Cost per lead (CPL) är marknadsföringskostnaderna för att få in ett lead. Man kan se det som en variant av CPA fast som inte behandlar kunder, utan prospektiva kunder; alltså leads.

Kan även syfta på en annonsmodell där annonsören betalar för varje ny lead.

CRM Customer Relation Management System

Kundvårdssystem där information om verksamhetens relation till sina befintliga och potentiella kunder finns. Det är vanligtvis genom detta system säljarna sköter sina kundkontakter.

Du kan läsa mer om CRM här.

Cross Channel Analytics

Spåra kundens beteende över flera kanaler, som din hemsida och blogg eller sociala medier.

Cross Channel Marketing

Använda flera marknadsföringskanaler och strategier så att du kan möta kunden i alla delar av försäljningsresan.

CTA Call to Action

Ett samlingsnamn på element, oftast i form av text som uppmanar till en specifik handling. ”Köp nu”, ”besök vår hemsida”, ”ring det här numret” är alla exempel på olika typer av calls to action.

CTR

Click-through rate. Vilken andel som klickar på en länk, annons eller dylikt av det totala antal som ser den.

Customer Journey

En Customer Journey eller som det på svenska benämns Kundresa, är oftast en visualiserad tidslinje över de olika “touchpoints” som en kund genomför och upplever i samband med ditt företag.

Customer Journey är inte begränsad till en “köpprocess” eller “säljprocess” utan är allt som oftast betydligt mycket mer omfattande från t.ex. innan första dialog till efter att man blivit kund.

En Customer Journey skapas som oftast för att bättre förstå och förbättra ditt företags Customer Experience / Kundupplevelse.

I den beskriver man alla så kallade touchpoints mellan kund och företag, men det kan också gälla andra viktiga aktiviteter som kunden ägnar sig åt under processen, men där företaget inte är inblandat.

Man pekar särskilt ut de touchpoints som orsakar frustration eller dålig upplevelse hos kunden, s.k.  ”pain points” för att kunna genomföra förbättringsarbete.

På motsvarande sätt kan man också peka ut touchpoints där kunden är särskilt tillfredsställd, ”gain points”, men de är oftast inte lika intressanta.

Här ovanför är ett exempel på en Customer Journey som är mappad och visualiserad. Källa: CMS-Connected

Du kan läsa mer om customer journey här.

DMP Data Management Platform

En DMP samlar in data från flertalet digitala kanaler, såväl interna som externa.

Datan delas in i 1st party data vilket består av den egna interna informationen från exempelvis ett CRM system, 2nd party data som är information från partners samt 3rd party data som är från externa parter såsom data leverantörer som man köper data från, exempelvis demografisk information och beteendedata.

Datan i en DMP är vanligtvis anonymiserad, utan man kopplar till exempel demografisk data till en cookie eller Profil-ID.

DMP används för att:

  • Åstadkomma högre avkastning på annonser då de kan vara mer riktade
  • Möjliggöra effektivare användning av data
  • Bättre allokering av annonspengar på grund av bättre tillgång till data (data based decisions)
  • För att kunna köra fler kampanjer i fler kanaler och enhetstyper
  • För att identifiera nya målgrupper


Double opt-in

Att den som fyller i ett formulär och lämnar ut sitt godkännande att bli kontaktad i marknadsföringssyfte får ett svarsmejl som igen ber hen bekräfta; oftast genom att följa en länk.

Drip marknadsföring 

Även kallad lead nurturing. Vanligtvis en rad e-postmeddelanden som syftar till att kvalificera leads, hålla dem engagerade, och så småningom föra ned dem i försäljningstratt (även kallad ‘sales funnel’).

Dynamic content

Att visa olika innehåll på hemsidor, landningssidor, i mejl mm. beroende på ett leads score i den aktuella scoringmodellen. Alltså ett sätt att personifiera upplevelsen.

Försäljningsprocess / Sales Process

En försäljningsprocess till skillnad från en köpprocess bygger som oftast på dina interna försäljningsrelateradeprocess som ska genomföras för att du ska få bästa sätt att följa upp och hantera de pågående affärsmöjligheterna ni bedriver.

En ordentligt utarbetad försäljningsprocess bör därför fungera som ett verktyg för att säkerställa att alla arbetar efter samma processer och arbetssätt.

Geo-targeting

Att rikta annonser eller meddelanden till människor utefter vart dem geografiskt befinner sig.

Inbound Marketing

Att locka kunder till dig genom att skapa kvalitativt och relevant innehåll. Göra materialet tillgängligt via bloggar, poddar, videos, e-böcker, nyhetsbrev, white papers, fysiska produkter och sociala medier för att locka och konvertera besökare till kunder.

Integrera / Integration

Integration innebär att flera olika fristående system kopplas ihop för att fungera tillsammans. För att detta ska fungera skapas en applikation som jobbar mot systemets olika gränssnitt (APIer).

Då kan systemen skicka information till varandra automatiskt utan att behöva ha en person som sitter och manuellt matar in denna information.

IP targeting 

Oftast syftat på annonsering som riktar in sig på en IP-adress eller en grupp av IP-adresser. På så vis kan man uppnå en hög träffsäkerhet mot den eller dem man riktar in sig på.

Det är denna tekniken som också används i metodiken “Retargeting” som också är en del av Account Based Marketing som du båda hittar här i ordlistan.

Konvertering

Den aktivitet du vill att användarna ska genomföra för att gå vidare i din lead- och säljprocess.

Aktiviteten kan vara att en mottagare av ett mail trycker på en CTA-knapp (Call-to-action) för att besöka din hemsida, att de laddar ner ett white paper på hemsidan, fyller i ett kontaktformulär på hemsidan eller att de beställer din produkt/tjänst på din hemsida när de besöker din sajt eller din butik.

Konverteringsoptimering

Att arbeta systematiskt för att testa alla faktorer man kan tänka sig påverkar en konvertering med ambitionen att förbättra konverteringen.

Det kan vara ett formulär eller en betalningsportal men även den minsta färgskillnad kan resultera i oväntade resultat på kundbeteendet och konverteringen.

KPI Key Performance Indicator

KPI står för Key Performance Indicator eller Nyckeltal på svenska. Dessa används för att löpande följa en verksamhet i relation till de målsättningar som är uppsatta.

Landningssida / Landing Page

En landningssida är en avskalad webbsida med ett specifikt innehåll och syfte då landningssidans uppgift är att få besökaren att genomföra en specifik handling.

Man skalar av designen och leder besökaren till sin Call to Action (CTA). Det kan till exempel handla om ett köp, en eventregistrering, en nedladdning eller prenumeration på ett nyhetsbrev.

Lead magnet / Gated content

Ett erbjudande riktat mot din målgrupp och potentiella leads där denne måste dela sina kontaktuppgifter för att ta del av materialet. Klassiska exempel på Lead Magnet och Gated Content är white papers, guider och kostnadsfria konsultationer.

Lead score

Alla leads får poäng efter beteenden som vi kan tolka som att dem är mer eller mindre intresserade av företaget och dess erbjudande. Dessa summeras I ett lead score.

Leads kan bland annat få poäng genom webbsidebesök, formulär och massutskick. Ju fler poäng, desto "hetare" är leadet.

Lead nurturing

Lead nurturing handlar om att bygga relationer med dina leads. Att kontinuerligt underhålla, utbilda och ge värde för att stärka relationen med syfte att leda dem genom kundresan.

Marketing Automation (MA)

är ett allt mer förekommande samlingsnamn för strategier, processer och inkluderar ofta även mjukvara som automatiserar processer som annars behöver göras manuellt.

Detta gör det möjligt även för företags marknadsföringsteam att prestera över sin kapacitet, eftersom man kan göra ”mer med mindre”.

Det skapar också möjligheter att finjustera sättet du kommunicerar på med dina kunder, som att exempelvis experimentera med olika sorters budskap för att öka konverteringar och försäljning. Syftet är att nå rätt person, med relevant budskap i rätt tid i rätt kommunikationskanal.

Läs mer om vad Marketing Automation är här.

Marketing technology stack

Den samling program och verktyg som används för att utföra marknadsföringsfunktionen hos ett företag.

Du kan läsa mer om Martech här.

Marknadsteknologier

Tekniska lösningar och system som på olika sätt används i syfte att marknadsföra eller kommunicera med omvärlden.

MQL Marketing Qualified Lead

Ett lead som har uppnått kraven för att bli kvalificerad av marknad. De här kraven justeras i en leadscoremodell som sedan rankar personen efter hur “hett” intresse den visar.

Multivariate Analysis.

Statistisk metod för att samtidigt testa hur variationer hos flera olika variabler påverkar ett resultat.

Då ambitionen är att hitta den bästa kombinationen av ett stort nummer av variabler så behöver testgruppen vara mycket större än för enklare A/B-analyser.

Vill du läsa mer om Multivariate analysis så kan du göra det här.

Onboarding

Marknadsutryck för att introducera nya användare till en tjänst eller produkt.

En onboarding kan gälla en serie introduktionsmail till nyanställda, till nya kunder eller till någon som anmält sig till en produktintroduktion.

Outbound Marketing

Det traditionella sättet att marknadsföra via tryckt reklam, mässor, flygblad, kallringning och oriktade massutskick.

Permission pass

Att fråga sina leads om de fortfarande vill få marknadsföringskommunikation i syfte att rensa listor från kalla leads och på så sätt hålla dem relevanta.

Personalisera 

Att i marknadsföring skapa meddelanden som direkt är relevanta för mottagaren.

Detta kan vara allt från att använda deras namn till en hänvisning till deras personliga preferenser, eller ett av deras tidigare köp.

Personas

Metod för att bättre förstå sina kunder genom att personifiera ett marknadssegment som utgör din målgrupp.

Metoden går ut på att använda olika typer av data för att bygga typanvändare av din produkt eller tjänst. Personas är helt enkelt typkunder för dina målgrupper och tjänar till att förenkla targeting och kommunikation.

Progressive profiling

I formulär presentera olika fält beroende på vad ett lead tidigare fyllt i. Om vi redan vet deras namn, är det inte relevant att ännu en gång ställa samma fråga.

Då kan man istället ta tillfället i akt att fråga om annan information, såsom telefonnummer.

Prospect

En kvalificerad och intresserad individ som visar på köpintresse och förbereder sig för ett köpbeslut.

Retargeting

Retargeting är en strategi som syftar till att använda sig av IP-targeting teknologi eller cookies för att rikta annonseringar till prospects som tidigare besökt vår hemsida eller visat intresse i våra tjänster med målet att konvertera dem till kunder.

Sales Enablement

Att ge säljstyrkan det material och den information de behöver för att framgångsrikt ta ett lead genom köpresan.

Segmentering

Att med hjälp av särskilda kriterier dela in dina kunder i olika grupper så att du kan marknadsföra på ett mer målinriktat sätt.

Silos

Exempelvis processer eller information som står ensamt utan relationer till omgivande delar. Det kan även beskrivas som ett antal stuprör där vatten rinner parallellt och separerat genom rören.

SMarketing

Innebär att marknadsföringen och försäljningen inom ett företag integreras vilket kan innebära stora fördelar om det lyckas.

Vill du lära dig mer om SMarketing? Läs vårt artikel “Vad är SMarketing…”

Smart/Dynamic list

En lista i ett marketing automation program med leads och/eller kunder där medlemmar läggs till eller tas bort baserat på fördefinierade regler.

Split Test

Genomföra kontrollerade experiment för att se hur en förändring i din marknadsföring förbättrar klickfrekvens, registreringar, köp och annan statistik. Klassiskt exempel är att testa olika färger på en CTA-knapp. Även kallat A/B-testning.

Vill du läsa mer om split test så kan du göra det här.

SQL Sales Qualified Lead

En besökare som gått från lead till MQL och vidare till SQL. Detta är leads som är redo för att inleda dialog om köp, till exempel via telefonsamtal eller besök från en säljare.

Static list

En lista med leads och/eller kunder där användare i det respektive systemet manuellt behöver lägga till eller ta bort medlemmar.

Stödsystem

Syftas på digitala verktyg eller programvaror såsom CRM system eller emailprogram som används i verksamheten för att utföra olika arbetsuppgifter.

Sunsetting

Att rensa listor från leads som varit inaktiva under en längre period.

Tillståndsbaserad marknadsföring 

Där någon frågar om du kan marknadsföra till dem, till exempel när de anmäler sig för att ta emot ett nyhetsbrev eller prenumerera på en blogg.

Touchpoint

Tillfällen där leads eller kunder kommer i kontakt med ett företag i verkliga livet eller digitalt.

Trigger 

Aktivitet eller förändring som är startsignalen för att exempelvis skicka ett meddelande eller uppdatera ett datafält.

UTM

Urchin Tracking Module (UTM) är 5 parametrar kan läggas till i en URL för att mäta effektiviteten hos marknadsföringskampanjer.

Dessa fem är:

  1. Utm_source: Identifierar vilken sida refererat trafiken.
  2. Utm_medium: Identifierar mediet som den klickade länken befann sig i såsom mejl eller PPC.
  3. Utm_campaign: Identifierar kampanj
  4. Utm_term: Identifierar sökterm
  5. Utm_content: Identifierar vad som klickades.

WYSIWYG

Lång term som betyder “What You See Is What You Get”. Syftar på verktyg i många moderna marknadsföringsprogram och tjänster för att tillåta skapandet och redigerandet av sidor, landingssidor, mejl, formulär mm. utan krav på att användaren behöver kunna HTML/CSS.

Alla element kan redigeras utifrån en grafisk meny och det användaren ser representerar slutresultatet i realtid.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.