Integritetspolicy

Denna policy uppdaterades 2023-09-26  10:57:20

I vår integritetspolicy går vi igenom vad personuppgifter betyder, vilka typer av personuppgifter vi hanterar, våra behandlingsmetoder samt hur länge vi håller din information säker. Dessutom kommer vi att förklara hur du aktivt kan kontrollera hur din data behandlas genom att utöva dina rättigheter. Vi beskriver hur du smidigt kan nå oss för att hjälp om du har några frågor angående hanteringen av dina personuppgifter.

Personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Anonyma uppgifter

Vi på Leadfront samlar in anonyma uppgifter om användningen av vår webbplats, så kallade beteendeuppgifter, för att förstå och analysera hur vår webbplats används, förbättra användarupplevelsen och för att utveckla våra erbjudanden.

Beteendeuppgifter: Detta kan bland annat innefatta; antalet besök på webbplatsen, besökslängd, länkklick, användarens geografiska position, användningsgraden för webbplatsens olika delar, vilken typ av enhet som används, mm.

Identifierade personuppgifter:

Det finns möjligheter att i olika sammanhang lämna ifrån sig personuppgifter, exempelvis vid anmälan till events, tillgång till av visst innehåll eller vid prenumeration på nyhetsbrev. Det innebär hantering av identifierade personuppgifter så som ditt namn eller e-postadress. Här är några exempel på identifierade personuppgifter vi kan komma att behandla:

Kontaktuppgifter: Namn, e-postadress, telefonnummer samt vilket företag eller organisation du representerar. I specifika fall frågar vi efter uppgifter av dig, så som när du anmäler dig till event, eller vill få tillgång till visst innehåll på vår webbplats. 

Samtyckesuppgifter: Uppgifter som anger din inställning till kommunikation och marknadsföring. 

Kommunikationsuppgifter: I de fall du exempelvis svarar på kundundersökningar eller initierar annan kommunikation med oss sparar och hanterar vi dessa uppgifter.

Vad används personuppgifter till?

De uppgifter som du väljer att lämna ifrån dig på vår webbplats sparar vi i första hand för att kunna utföra en viss begäran, såsom utskick av efterfrågad information eller för att registrera en anmälan till ett event. När du väljer att identifiera dig själv, sparar vi även information om hur du interagerar med våra kommunikationskanaler (exempelvis webbplats/e-mail) för att kunna personalisera våra erbjudanden och rikta information som vi tror kan vara relevant för just dig. Du har rätt att när som helst avanmäla dig från fortsatt kommunikation.

Hur länge sparar vi personuppgifter? 

Enligt integritetsskyddslagstiftning får vi inte spara personuppgifter längre än vi behöver utifrån det syfte vi behandlar dem för. Vi sparar därför uppgifter när det finns ett berättigat intresse som har stöd i lag.

Exempel på berättigat intresse är när behandlingen äger rum inom ramen för en kundrelation och personuppgifterna behandlas i direkt marknadsföringssyfte, för att förebygga bedrägeri eller för att säkerställa nätverks- och informationssäkerheten i företagets/organisationens IT-system.

Eftersom de uppgifter som vi samlar in och som skapas när du använder våra produkter och tjänster behandlas för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Det kan därför vara så att personuppgifter om dig, finns sparade i ett system men raderas i ett annat.

Vem delar vi uppgifterna med? 

Leadfront kan komma att dela information inom företaget, inklusive dess dotterbolag, med hänvisning till berättigat intresse i syfte att bedriva operativ verksamhet, gemensamma leveranser och projekt, för att utveckla eller förbättra tjänster, underhålla kundkonton och för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. 

Vi säljer eller delar inte information med tredje part, förutsatt att tillämplig lagstiftning inte förpliktar oss till det, eller att det inte är nödvändigt för att behandla din beställning eller verkställa din begäran. I de fall vi behöver lämna ut dina uppgifter till tredje part kommer du att bli informerad om detta och vi kommer att begära ditt samtycke. 

Cookies

Vad är en cookie?

En "cookie" (eller "kaka") är en liten textfil som webbsidan du besöker begär att få spara på din dator. Med hjälp av cookien kan vi känna igen din webbläsare och om du exempelvis tidigare gjort inställningar eller loggat in. När vi pratar om Cookies i denna policy, menar vi även andra liknande tekniker och verktyg som hämtar och lagrar information i din webbläsare samt i vissa fall skickar sådan information vidare till en tredje part. Som exempel kan nämnas pixlar, local storage, session storage och fingerprints. Här hittar du  mer information om cookies.

Vilka cookies använder vi oss av och i vilket syfte?

Vi har en cookie policy som är en del av hela vår integritetspolicy. Här hittar du vår cookies policy med information gällande vår hantering av cookies, vilka vi använder, i vilket syfte och hur de påverkar din användarupplevelse. Vi hoppas att  informationen hjälper dig att tydliggöra de viktigaste begreppen och hur dessa kan vara relevanta för dig.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter vilket vi förklarar i denna integritetspolicy. Om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss, våra kontaktuppgifter hittar du längst ner i denna policy.

Utöver din rätt till information, har du även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan i enlighet med senaste lagstiftning och GDPR-direktivet begära utdrag, rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut den information vi har om dig,  ett så kallat registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste vi kunna verifiera att förfrågan kommer från dig. Därför behöver en begäran om registerutdrag göras skriftligen och signerad av dig samt att din identitet kan styrkas på ett tillbörligt sätt, exempelvis genom en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.


Rätt till rättelse 

Det är vårt ansvar att se till att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och relevanta. Vi vårdar därför systematiskt våra register och uppdaterar adressuppgifter och liknande information om dig så att vi alltid ska ha rätt uppgifter. Om du uppmärksammar att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller om vi saknar viktig information har du rätt att få dina uppgifter rättade.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter i följande situationer:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de har samlats in för och som vi behandlar dem för.
  • Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta.

Uppdatering av policyn

Vi kan komma att från tid till annan uppdatera integritetspolicyn om vi exempelvis skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål, samla in ytterligare uppgifter eller dela dina uppgifter med andra mottagare än de som anges här. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad på www.leadfront.com

Vilka är vi och hur kan du kontakta oss?

Har du frågor eller kommentarer gällande ovan information eller om dina personuppgifter, är du välkommen att skicka din förfrågan till följande e-postadress: personuppgifter@leadfront.com 

eller ringa oss på +4608252352.

Leadfront AB

Kungsgatan 9, C/o Convendum 

Stockholm

Sverige

Organisationsnummer: SE559098906601