HemInsights
Platform vs. "Best-­in-Breed"

Platform vs. "Best-­in-Breed"

Klas Bernehjält
May 2022
Klas Bernehjält
Två händer som sträcker efter varandra

När en verksamhet satsar och investerar i sin digitala infrastruktur hamnar man ofta i diskussioner och vad som kan beskrivas som politiskt spel där interna intressen och olika leverantörer och system ställs mot varandra. Det kan gälla investeringar i nytt affärssystem, CRM system, Marketing Automation, E-handel eller webb system. Under den relativt korta historien med allt större beroende av digitala verktyg har pendeln hunnit svänga många gånger mellan övergripande strategier där koncernen kliver in och beslutar om att koncentrera all eller stora delar av sin verktygsflora till en eller några få system eller leverantörer, till att taktiskt och ekonomiskt helt enkelt använda det verktyget som är bäst lämpat för just den uppgift man söker hjälp från ett verktyg till. 

Vi stöter ofta på dessa diskussioner och tendenser till att välja mellan “platform eller best-in-bred” lösningar som sin strategi för att välja vilka verktyg eller leverantörer man ska välja.  

Problemet med hela diskussionen är att just diskussionen allt för ofta blir vad som avgör beslutet, inte det faktiska behoven som var utgångspunkten för initiativet. Men låt oss återkomma till vår vinkel på problemet.


Vad är bäst?

En enkel fråga, men vad är bäst, en plattform där man får “all-in one” eller “best-in-bred”? Vad är er erfarenhet? Men den är tämligen omöjlig att svara på då svaret är individuellt för den verksamhet som svaret ska appliceras på.

Vilka system är det som passar en verksamhets behov bäst? Ska man ge olika avdelningar friheten att välja sina egna applikationer utifrån sina egna upplevda behov och önskemål eller ska man köpa in sig i en plattform som erbjuder nödvändiga applikationer till respektive avdelning med förhoppningen att livet blir enklare då, om allt ligger i samma system?!

Att välja i system arkitekturen är lite som att planera en semester. Ska du gå med ett "all inklusive paket" med en rad integrerade applikationer från en och samma leverantör, eller planera din egen resa, den så kallade "Best-in-breed" -metoden. 

Om du letar efter den optimala lösningen inom varje verksamhetsområde ger “Best-in-breed” alternativen vanligtvis specifik funktionalitet och tillfredsställer specifika roller och funktioner bra då hela systemet är byggt med ett eller ett fåtal värden i fokus. Snabbheten att lösa specifika utmaningar och att göra medarbetare nöjda, gör best-in-breed attraktivt. Prismässigt kan det vara enklare beslut som inte sänker budgeten. Utmaningarna kommer när systemet ska samverka i ett större sammanhang där informationen inte kan flöda mellan funktioner och avdelningar, där integrationsprojekt blir årslånga projekt, datakvaliten blir lidande och en snabb kartläggning visar att man har X antal system som gör ungefär samma saker eller åtminstone på pappret har möjligheten att hantera samma typ av uppgifter.

Plattformslösningen som gärna lyfter fram 360 vyn över kunden, projektet, ekonomin osv, med ett stort antal integrerade applikationer med en gemensam databas och ett konsekvent användargränssnitt så att alla moduler har ett välbekant utseende kan kännas lockande för att “få ordning i kaoset”. Nackdelen är dock att man måste anpassa sig till den funktionalitet och möjligheter som finns inom plattformen istället för att utgå ifrån behovet och välja den plattformen som uppfyller kraven. Det är nästan alltid ett omfattande projekt som kräver en stor ekonomisk investering. Dessutom blir stora delar av verksamheten direkt eller indirekt påverkade av projektet.

kille som tar ett beslut


Vilket av dessa lösningar passar ditt företag bäst? 

Såklart har båda modellerna för och nackdelar och kan passa vissa företag bättre än andra. Här kommer några faktorer som kan vara bra att ha i åtanke när man gör valet:


Fördelar med en “All-in-one”-plattform

 • En motpart och ett system vilket förenklar administration och administration
 • En på pappret enklare systemarktiektur i organisationen med ett eller några få affärskritiska system
 • Ett mer enhetligt gränssnitt och igenkänning för användarna
 • Förenklad utbildning och adoption
 • Enklare kompetensförsörjning och utveckling och möjlighet till att bygga interna team


Nackdelar med en “All-in-one”-plattform

 • Minskad flexibilitet och systemets begränsningar kan blir mer påtaglig. 
 • Viktigt med integrationer och brett stöd från 3e partslösningar.
 • Extra kostnad för funktioner som du inte nödvändigtvis behöver
 • Bristande utvecklingstakt inom nedprioriterade områden från systemleverantören.
 • Mindre anpassad plattform för varje enskild avdelning
 • En större investeringskostnad med längre och mer komplexa implementationsprojekt.
 • Större påverkan (positiv och negativ) på hela verksamheten med “fler ägg i samma korg”

 Att tänka på om du väljer “All-in-one”

Om du väljer plattformsalternativet är det viktigt att ha inkludera stakeholders från alla påverkade avdelningar, så att de har möjlighet att påverka beslutet i upphandlingsprojektet. Detta kan göra ett upphandlingsprojekt mer komplicerat och tidskrävande men det är en nyckel till framgång för att få buy-in från alla påverkade delar av verksamheten. Detta kommer leda till en smidigare implementation och större förståelse för brist på flexibilitet i de applikationerna som ingår i plattformen.

tjej som tar ett beslut


Fördelar med en “Best-in-breed”-plattform

 • Skapar större flexibilitet och minskad risk då det är färre beroenden.
 • Nischad och inriktad på att lösa specifika problem
 • Generellt sett högre användarnöjdhet och enklare adaption (större ägarskap från avdelningar)
 • Generellt sett krävs mindre investering för det specifika caset vilket kortar beslutstider och leder till mindre implementationsprojekt med färre stakeholders att ta hänsyn till.


Nackdelar med en “Best-in-breed”-plattform

 • Kan leda till en fragmenterad kunddata som sprids över i flera olika plattformar
 • Otydliga ägarbilder och ansvar för såväl system som processer
 • Fler och mer integrationsbehov
 • Kan leda till mer komplex kompetensförsörjning med bredare utbildnings- och stödbehov
 • Fler leverantörsrelationer med olika avtal och ökad administration.


Att tänka på om du väljer “Best-in-breed

Om du följer "best-in-breed"-alternativet kommer du sannolikt att få en spretig arkitektur som består av olika systemverktyg och tjänster, eventuellt byggd på olika tekniker och är utvecklad på olika språk. Tyvärr är driftskompatibilitet fortfarande inte givet mellan olika plattformar, och även när produkter hävdar att de är kompatibla med standarder finns det ofta integrationsproblem. Två produkter som fungerar bra när de är isolerade kan skapa problem när de sammanförs.


Det är viktigt att du tar höjd för eventuella utvecklingskostnader och konsultbehov som ingår i detta alternativet. Ett sådant landskap sätter högre krav på tydliga processer och ägarskap av dessa, förståelse för dataflöden och eventuella investeringskrav i integrationsprojekt. 

tjej med en idee


Alternativet

Utmaningen med att dessa två ytterligheter ställs mot varandra är inte ny, pendeln har svängt många gånger som trender, men vår bild är att komplexiteten ökat i frågeställningen i takt med att det finns allt fler olika lösningar på marknaden och många lösningar blir bredare i vad de levererar för typ av funktionalitet.


Problemet som snabbt uppstår när man ställer de två alternativa vägarna mot varandra är att det snabbt blir polariserat och fokus skjuts från problemet som ska lösas och för vem man gör förändringen till att den ena eller andra “sidan” ska “vinna”. Om fokus kan behållas på vem man gör förändringen för, vilket förhoppningsvis i slutändan är kunden (och därmed affären) möjliggörs mer pragmatiska lösningar som kan inkludera båda plattform och best in breed lösningar, samtidigt. Genom att skapa en digital arkitektur som skapar flexibilitet och minskar beroende av enskilda lösningar så kan båda strategierna existera samtidigt och totalt skapa en bättre lösning är det ena eller det andra enskilt hade kunnat åstadkomma. 

Med en ordentlig behovsanalys som utgångspunkt kan man välja en plattform kan leverera nyckelfunktioner. I de fall verksamheten föredrar “best in breed” inom några områden och det är ekonomiskt försvarbart kan det tillåtas så länge de integreras och samspelar med huvudplatformen. 

För att skapa förutsättningarna för denna typ av modulariserad och integrerad arkitektur finns några fler verktyg som möjliggör detta. 


Integrationsplattform

Integrationsplattformen är avgörande för att effektivt kunna integrera många olika datakällor och skapa kontroll och säkerhet genom informationsflödet.


Customer Data Platform

Ju fler ställen kunddata lagras i ju svårare blir det att säkerställa datakvalitet, integritet och säkerhet. Här är CDPns roll att vara den centrala platsen för all information som rör en kund eller individ och där rättigheter till de olika kopplade systemen styrs från. Det gör att det blir enklare att ge varje system i kedjan möjlighet att göra det det är bra på och skapat för. Exempelvis för CRMet att hantera relationer till de olika Stakeholders organisationen har, för Marketing Automation systemet att sköta kommunikationen på ett personligt och relevant sätt, ERP systemet att hantera ekonomiska och finansiella relationer så som orders, returer, logistik osv. Alla delar behövs för att effektivt hantera en “kundlivscykel” från first touch till långvarig kundrelation och till och med därefter. 


Vår rekommendation

Undvik att låsa diskussionen vid den ena eller andra strategin utan arbeta pragmatiskt med problemet som ska lösas och hur det kan åstadkommas på bästa sätt utifrån de olika stakeholders perspektiv. Om det inte finns ett glasklart alternativ som svarar mot alla behov, lös de enskilda problemen som är enkla (low hanging fruits) först och skapa snarare förutsättningarna som behövs för att lösa helheten, dvs en lösningsarkitektur som skapar förändringsutrymme genom effektivitet och flexibilitet och minskar inlåsningseffekter.


Bästa vägen framåt är att börja göra saker och lära sig längs vägen. Det är svårt att ställa relevanta krav och definiera ett önskat läge om man det kräver en för lång förflyttning som verksamheten inte kan ta till sig. Sätt hellre en ambitionsnivå framåt i tiden och se till att påbörja en förflyttning i den riktning som det innebär. Fokusera på att öka förändringsbenägenheten och därmed förändringstakten inom organisationen så kommer målet snart vara närmare och mer realistiskt.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Relaterat innehåll
Se relaterade Tjänster, Whitepapers & Utbildningar
No items found.