HemInsights
Den centrala rollen för data i digitaliseringens tidevarv

Den centrala rollen för data i digitaliseringens tidevarv

Jenny Ferm
Sep 2023
Jenny Ferm
Datascript i ett rum med kvinna

I den digitala eran blir betydelsen av data alltmer påtaglig, särskilt när det gäller att kunna sammanföra, förädla och bygga vidare på data från olika system inom verksamheten. Detta innebär att det finns krav både på själva datan och på de system som används för att skapa, lagra och tillgängliggöra den. Störst av allt är kraven på masterdata, som utgör en beskrivning av centrala begrepp och används av hela organisationen, exempelvis kunder, produkter och anställda. I denna tid av digitalisering blir data och tillgången till den en avgörande faktor för framgång.

Datakvalité och dess dimensioner

För företag och organisationer är det av stor betydelse att säkerställa att den data de har tillgång till håller hög kvalitet. För att uppnå detta finns olika dimensioner som data måste uppfylla. Nedan följer några exempel:

1. Korrekthet:

Data måste ha korrekta värden för attributen och vara begriplig för användarna.

2. Fullständighet:

Data måste innehålla alla nödvändiga begrepp och attribut som krävs för verksamheten.

3. Noggrannhet:

Data måste ha lämplig granularitet (aggregeringsnivå) och precision för värden, till exempel antalet decimaler som används för att lagra värden.

4. Konsistens:

Reglerna för data och dess sammanhang måste vara tydliga och enhetliga både inom och mellan system. Detta innefattar att ha unika och identifierbara representationer för entiteter samt att upprätthålla både strukturell och semantisk konsistens. Den strukturella konsistensen handlar om datamodeller, format och referenser, medan den semantiska konsistensen handlar om att alla som hanterar begreppen har en gemensam förståelse för deras betydelser och namngivning.

5. Tillgänglighet:

Rätt data måste vara tillgänglig tillräckligt snabbt, både när det gäller tidpunkten för tillgång och svarstid vid frågor. Det innebär också att data måste finnas tillgänglig på rätt sätt och till rätt mottagare.

Genom att upprätthålla dessa dimensioner kan företag och organisationer säkerställa att deras data är av hög kvalitet och därmed bidra till bättre beslutsfattande och effektivitet i verksamheten.

Nyckeln till framgång 

En viktig nyckel till framgång är samarbetet mellan olika delar av organisationen. För att uppnå detta behöver verksamheten ta fram tydliga definitioner och testa dem i samarbete med IT. Erfarna datamodellerare och datalagerutvecklare kan snabbt identifiera brister i definitionerna och de komplexa situationer som utmanar verksamhetens uppfattning om verkligheten.

IT spelar också en avgörande roll genom att erbjuda tekniker som är anpassade efter verksamhetens behov. Det är dock viktigt att komma ihåg att tekniken i sig inte har något egenvärde, utan är bara ett verktyg för att möta verksamhetens behov. Tekniken kan främst lösa tillgänglighetsproblem, men om datan inte uppfyller de tidigare nämnda kriterierna spelar tillgängligheten ingen roll. Modellen för verksamhetens data är central och underhåll av denna modell är av yttersta vikt.

Allt detta kan tyckas självklart, men att tillämpa det utmanar ofta en organisation. Olika åsikter kan komma upp till ytan och behöver lösas för att skapa en gemensam kanonisk modell som systemen kan använda för att kommunicera sinsemellan, även om de interna definitionerna skiljer sig åt. Att gå från en samling system med egna definitioner till en systempark som kan kommunicera genom en kanonisk datamodell är en investering. Men att inte göra denna investering innebär att data som systemen förvarar förblir låst och inte utnyttjas på bästa sätt.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.