HemInsights
Data Management

Data Management

Jenny Ferm
Jul 2023
Jenny Ferm
En data dashboard

I dagens dataintensiva värld finns en överväldigande mängd datakällor, en närmast oändlig volym av data samt behovet av att fylla på med kontinuerlig ström av nya data. Med ökningen av antalet datakällor växer även datamängden och behovet av realtidsbearbetning. Data management refererar till en övergripande process för att organisera, lagra, hantera, skydda och utnyttja data på ett effektivt sätt. Det omfattar strategier, metoder, processer och teknologier som används för att hantera hela livscykeln för data, från insamling och lagring till analys och utnyttjande.

Datatillgång

Datatillgång hänvisar till förmågan att kunna komma åt, använda och dra nytta av data. Det innebär att data är tillgänglig för de personer och system som behöver använda den, när det behövs och i en användbar form.

 • Tillgång till rätt data möjliggör bättre beslutsfattande och insikter. Genom att analysera korrekt och aktuell data kan organisationer identifiera trender, mönster och skapa informerade beslut. 
 • Tillgång till data främjar också innovation, utveckling av nya produkter och affärsmodeller samt möjligheter att förbättra befintliga processer och skapa mervärde för kunder. 
 • Kundupplevelsen kan förbättras genom att tillgång till relevant data möjliggör en mer personlig och skräddarsydd kundupplevelse, vilket i sin tur kan öka kundnöjdhet och lojalitet. 

För att dra nytta av datatillgång är det också viktigt att ha rätt datamodeller, infrastruktur och processer på plats för att samla in, lagra, bearbeta och säkerställa kvaliteten på data. Dessutom måste integritet och säkerhet för datatillgång beaktas för att skydda känslig information och följa regler och bestämmelser.

Dataintegration

Dataintegration refererar till processen att kombinera och sammanföra data från olika källor och system till en enhetlig och sammanhängande dataset. Det innebär att man skapar en sömlös och sammanhängande vy av data som tidigare varit uppdelad och isolerad.

 • Dataintegration möjliggör skapandet av en enhetlig och holistisk vy av data genom att kombinera och integrera information från olika källor och system. Detta främjar bättre beslutsfattande genom att tillhandahålla en komplett och uppdaterad bild av verksamheten. 
 • Dataintegration möjliggör också en mer kundcentrerad strategi genom att kombinera och analysera kunddata från olika källor, vilket leder till en djupare förståelse för kunderna och möjliggör en förbättrad kundupplevelse. 
 • Slutligen ökar dataintegration datatillgängligheten genom att skapa en enhetlig vy som är lätt att nå för användare och system inom organisationen, vilket underlättar beslutsfattande och stödjer olika affärsprocesser.

För att genomföra dataintegration krävs ofta användning av lämpliga tekniker, verktyg och metoder för att säkerställa datakvalitet, hantera dataformat, transformera och harmonisera data samt hantera eventuella redundanser och inkonsekvenser. Dataintegration är en viktig komponent för att skapa en solid grund för datadriven insikt och beslutsfattande i en organisation.

Datakvalité

Datakvalitet hänvisar till hur bra och användbar data är för att uppfylla sina avsedda syften och möta specifika krav och behov. Det innebär att data är korrekt, pålitlig, fullständig, enhetlig, aktuell och relevant för dess användningsområden.

Data av hög kvalitet har flera fördelar och påverkar olika områden i en organisation. 

 • Det möjliggör bättre beslutsfattande genom att ge tillgång till korrekt och tillförlitlig data, vilket leder till välgrundade beslut och framgångsrika resultat. 
 • Data av hög kvalitet skapar även tillit och trovärdighet bland användare, kunder och intressenter, vilket skapar en stark grund för att driva verksamheten framåt. 
 • Det bidrar också till effektivitet och produktivitet genom att undvika felaktig data och ineffektiva processer. 
 • Genom att ha tillgång till korrekt och pålitlig data kan organisationer utveckla och implementera en kundcentrerad strategi, skapa mer relevanta och skräddarsydda erbjudanden samt förbättra kundupplevelsen.
 • Slutligen är data av hög kvalitet viktigt för att uppfylla rättssäkerhet och efterlevnadskrav inom branscher som finans, hälsa och dataskydd, vilket undviker legala och ekonomiska konsekvenser.

För att upprätthålla datakvalitet krävs kontinuerlig övervakning, rening och underhåll av data. Det kan innebära att implementera kontroller och processer för att säkerställa att data samlas in på rätt sätt, valideras, rensas från felaktigheter och uppdateras regelbundet. Genom att investera i datakvalitet kan organisationer förbättra sina prestationer, effektivisera sina processer och skapa konkurrensfördelar på den datadrivna marknaden.

Datastyrning

Datastyrning är en process och ett ramverk som syftar till att etablera och upprätthålla riktlinjer, policyer och processer för att säkerställa kvaliteten, integriteten, sekretessen och användbarheten av data i en organisation. Det omfattar att definiera ansvarsområden, roller och processer för att säkerställa att data hanteras på ett strukturerat och reglerat sätt.

Datastyrning är viktigt för flera aspekter inom organisationen. 

 • Genom att implementera datastyrning kan organisationer säkerställa att data av hög kvalitet samlas in, lagras och används. 
 • Det hjälper till att säkerställa datasekretess, integritet och efterlevnad av regler och bestämmelser. Datastyrning bidrar även till riskhantering genom att identifiera och hantera datakvalitetsproblem, säkerhetsrisker och dataläckage. 
 • Det möjliggör effektiv användning av data genom att organisera och strukturera data på ett enhetligt sätt, vilket underlättar åtkomst och kunskapsdelning inom organisationen. 
 • Slutligen, med en robust datastyrning kan organisationer fatta beslut och genomföra strategisk planering baserat på tillförlitlig och korrekt data, vilket leder till informerade beslut och bättre affärsresultat.

Genom att implementera datastyrning kan organisationer förbättra sin datakvalitet, säkerhet, effektivitet och beslutsfattande. Det hjälper också till att skapa en kultur av ansvar och medvetenhet kring datahantering och främjar förtroende hos intressenter och kunder

Datapreparering

Datapreparering är processen att förbereda och formatera data för analys och användning. Det involverar att rensa, transformera, integrera och strukturera data på ett sätt som gör det användbart och relevant för analysändamål.

 • Datapreparering spelar en viktig roll för att förbättra datakvalitet och möjliggöra effektiv analys. Genom att identifiera och hantera felaktigheter och inkonsekvenser i ursprungliga data kan man öka pålitligheten och användbarheten hos datan.
 • Datapreparering möjliggör också integration av data från olika källor och format, vilket ger en mer komplett bild av verksamheten och möjliggör mer omfattande analyser. 
 • En enhetlig struktur för data underlättar jämförelser och konsistenta analyser, vilket leder till enklare extrahering av insikter och slutsatser. 
 • Genom att förbereda och rengöra data på rätt sätt kan man förbättra effektiviteten och kvaliteten hos analyser och rapporter. Detta innebär att ta bort irrelevant eller dubbel data, skapa aggregatnivåer för summering och visualisering, samt anpassa data för specifika analysbehov. 
 • Slutligen, genom att förbereda data i förväg kan man spara tid och öka produktiviteten vid analysprocessen, vilket möjliggör fokusering på insikter och beslutsfattande istället för att hantera datarensning och transformation under analysfasen.

Genom att ägna tillräcklig uppmärksamhet åt datapreparering kan organisationer säkerställa att deras analysarbeten baseras på korrekt, pålitlig och relevant data. Det leder till mer trovärdiga resultat, bättre beslutsfattande och mer effektiv utnyttjande av data för att driva verksamheten framåt.

Copy UTM
Copied!
Powered by
Want to use this UTM widget? Copy the code and install it on your site 😊
Copied!
Copy code
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Här kan du skapa din UTM tag:
Fyll i fälten och låt oss skapa en UTM-tagg för dig
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.